Årets geolog 2017

Årets Geolog 2017

För 21:a året utser Geosektionen i Naturvetarna Årets Geolog

Årets Geolog 2017: Geologins dag
Startar: 2017-11-09 15:00
Slutar: 2017-11-09 18:30
Plats: Hörsalen, SGU, Uppsala
Lokal: Hörsalen, SGU
Priset utgörs av 25 000 kronor. Vid årets ceremoni delas även två av Geologiska Föreningens priser ut.

Program
15.00-15.15 Pia Hansson och Pär Weihed hälsar välkomna till årets evenemang
15.15-15.45 Karin Grånäs: föredrag ”Mera geologi åt folket”.
15.45-16.15 Kaffe
16.15-16.45 Pristagare av Geologiska föreningens Munthepris inom kvartär utvecklingshistoria
16.50-17.20 Pristagare av Geologiska föreningens Bergströmspris
17.25-18.00 Pristagare Årets Geolog: Geologins Dag
18.00-18.30 Mingel
18.30- Middag i SGUs matsal för de som har anmält sig

Geologins Dag har utsetts till Årets Geolog med följande motivering:
”Föreningen Geologins Dag har en stor samhällsnytta genom spridning av geologisk kunskap till alla och envar som är intresserade. Det årliga evenemanget Geologins Dag hålls på ett flertal ställen runt om i landet och når som på inget annat sätt en bred publik. Geologins Dag drivs av eldsjälar som på ett enastående sätt lyckas skapa nyfikenhet och intresse för geologins och geovetenskapens nytta i samhället.”

Middag serveras i SGUs matsal till en kostnad av 100 kr för medlemmar i Naturvetarna och för studenter och 200 kr för icke-medlemmar. Tidigare Årets Geologer hanteras enligt gällande stadgar vid deras respektive pristagningsår. Vänligen anmäl till Otto.pile@sgu.se senast 26/10.


Styrelsen för Geologins Dag

Publicerad i Årets Geolog

Till politiker och beslutsfattare

För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs geologisk kunskap. Geologi måste in på skolschemat!

– Geologi är grunden till såväl jordens utveckling som Sveriges välfärd.

– Som svensk borde vi kunna mycket mer om geologi i allmänhet då vår ekonomiska utveckling till stor del bygger på malmen och malmindustri. Malm är en ren geologisk produkt.

– Sverige är världsledande inom geoenergi – energi lagrad i jord och berg. Utan geologer hade vi inte haft den positionen idag.

– För att framgångsrikt och kostnadseffektivt bygga ut vår infrastruktur behövs tillförlitliga förundersökningar – här behövs geologer!

– Ballastmaterial utgör grundförutsättningarna för en mängd olika byggen och geologer är mest lämpade att hitta rätt ballastmaterial.

– För att möta allt större utmaningar för en växande befolkning på Jorden vad gäller tillgång till och hushållning med vatten, jord, berg, mineral och metaller, planering av stora infrastrukturprojekt och förstå naturomvälvningar och klimatvariationer, måste vi bättre lära oss förstå de möjligheter och risker vi står inför på vår planet. Därför måste kommande generationer lära sig geologi och geovetenskap på ett tidigt stadium.

– En växande befolkning kräver nya bostadsområden. Geologisk och geovetenskaplig kunskap måste ligga till grund för valet av bostadsområden för att minimera skador och mänskligt lidande vid naturomvälvningar som skred, översvämningar, erosion, jordskalv och vulkanutbrott.

– Vi måste lära oss förstå vår planet, förstå de processer som verkar både på och under ytan.

– För det långsiktigt hållbara samhället krävs omfattande geologisk kompetens vid planering av infrastruktur, då bedömning av risker för t ex. översvämningar och skred måste göras, vid planering av naturresursförsörjning och ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser som vatten, ballastmaterial, mineral och metaller, samt för utnyttjande av geologisk energi.

 

Geologi måste in på skolschemat!

Publicerad i Geologi på skolschemat

Årets Geolog 2016

 Årets Geolog 2016 – Christer Åkerman 

Christer har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med och för geologin. Han har sammanställt malmförekomster och malmbehovet i Sverige och EU. Han fört ut svensk prospekteringskompetens till delar av 3:e världen. Han har medverkat till instiftandet av Geologins dag och arbetat aktivt med att föra ut geologi till allmänheten och uppväxande generationer.

Christer har även varit drivande både i fackklubb och i professionsförening; på arbetsplats, i Geosektionen, och i European Federation of Geologists (EFG) på Europanivå.

 

Publicerad i Årets Geolog

INTRAW, ett projekt inom EU-kommissionens Horizon 2020 program

INTRAW_project_HR
Geosektionen deltar i projektet INTRAW: International cooperation on Raw Marerials. Information om projektet hitta du på denna länk: intraw.eu.

Publicerad i EU projekt

Årsmöte 2016

Välkommen till Geosektionens årsmöte 2016!!!

Klicka på länken nedan för mer info.

Kallelse Årsmöte 2016 Geosektionen

Publicerad i Årets Geolog

Årets Geolog 2015

DSCN0803Årets geolog var med och satte svenska fjällberggrunden på den internationella geologiska kartan

Ebbe Zachrisson är geolog och tidigare anställd vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. År 1996 gick han i pension.

Ebbe var sin tids gigant inom sin geologiska specialitet, fjällberggrunden och han var vida känd utanför landets gränser. Han började som extrageolog på SGU på 50-talet och var verksam till sin pensionsdag 1996. Ebbe arbetade i de flesta internationella kaledonidprojekten som var igång på den tiden och var engagerad i arbetet med den tektoniska, den geologiska och den metallogenetiska kartan över Europa med tillhörande beskrivning. Utöver det internationella arbetet sammanställde och publicerade han ett stort antal kartblad i skala 1:50 000 över den svenska fjällberggrunden. Under sin tid på SGU var Ebbe känd genom sin duglighet och karisma och han var respekterad av såväl vänner som motståndare.

Sedan Ebbe gick i pension har han integrerat sin geologiska visdom med en gammal kärlek – Botanik. Även här har han rönt stora framgångar och ofta gett andra infallsvinklar inom området än så som är vanligt tack vare sin geologiska bakgrund och förmåga att se helheten.

Årets geolog Ebbe Z bild 4

Årets Geolog 2015 Ebbe Zachrisson.

Juryns motivering:

”Ebbe Zachrissons meritlista, när han gick i pension, var enastående. Han gjorde stora insatser inom svensk fjäll- och malmgeologi, var internationellt erkänd, känd som en god organisatör och hade en allmänt bred kompetens och stor entusiasm för sitt yrkesområde.

Sedan dess har Ebbe integrerat sin geologiska visdom med en gammal kärlek – Botanik. Även här har han rönt stora framgångar och ofta gett andra infallsvinklar inom området än så som är vanligt.”

 

 

Årets geolog Ebbe Z bild 5

Ebbe Zachrisson, Pia Hansson (ordf. geosektionen), Otto Pile (kassör geosektionen).

 

Årets geolog Ebbe Z bild 1

Anna Ladenberger håller föredrag.

Årets geolog Ebbe Z bild 2

Föredragshållare Jimmy Stigh.

Publicerad i Årets Geolog Taggar:

Årsmöte 2015

Måndagen den 20/4 är det dags för Geosektionens årsmöte.
Vi startar kl 15.00 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala, med ett föredrag av Hemin Koyi, professor i geodynamik och tektonik vid Uppsala universitet.
Kl 16.00 startar själva årsmötet då Geosektionen bjuder kaffe och kaka.
Hjärtligt välkommen alla Geosektionsmedlemmar!
För att ha ett hum om fikabeställningen ber jag dig anmäla dig senast 16/4 till:
Pia.hansson@tyrens.se eller Otto.pile@sgu.se

Publicerad i Årets Geolog

Nominera Årets geolog 2015

Nu är det dags att nominera till Årets geolog 2015! För att bli utsedd ska personen på ett positivt och förtjänstfullt sätt ha flyttat fram geologins position i samhället. Den avgörande omröstningen på nominerade kandidater sker inom Geosektionens styrelse som därefter meddelar berörd person. Nomineringar görs med skriftlig motivering till Geosektionens styrelse senast 30 april 2015 via pia.hansson@tyrens.se.

Publicerad i Årets Geolog

Årets Geolog 2014

Daniel Conley, professor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, har utsetts till Årets Geolog 2014.

Priset på 25 000 kronor får han för sitt hängivna arbete med att förhindra övergödning av sjöar och kustnära marina ekosystem, däribland Östersjön, samt för sin medverkan till utveckling av strategier för att skydda den marina miljön. Priset delades ut för sjuttonde gången.

Med studier av sjöar och kustnära ekosystem i bland annat Europa och USA i bagaget har han tillämpat de kunskaperna på Östersjön. Han har kämpat emot quick fix-lösningar, som att pumpa ner syre i döda havsbottnar eller att tillsätta kemikalier för att binda fosfor.

Med kunskap om hur de marina systemen fungerar har han stått fast vid sin vetenskapliga övertygelse om att dagens tillstånd för Östersjön har sin källa i människans överutnyttjande av havet. Hans recept för att rädda Östersjön är att minska tillförseln av näringsämnen, som orsakar övergödning.

Daniel Conley är aktiv i den allmänna debatten och påverkar politiker för att få dem att fatta de rätta besluten för Östersjöns framtid. En framgång var att länderna kring Östersjön i oktober 2013 kom överens om en aktionsplan för att minska utsläppen av kväve och fosfor från land och atmosfär.

Dessutom är Daniel Conley, med rötter i Florida, en inspiratör för unga forskare som tar stafettpinnen vidare mot målet att göra Östersjön friskare.

Publicerad i Årets Geolog

Årets Geolog 2013

Michael Stephens har utsetts till Årets Geolog år 2013. Priset på 25 000 kronor får han för sin insats och förmåga att omsätta sin breda kunskap inom det geologiska ämnesområdet, såväl direkt i samhällets tjänst som inom den akademiska världen. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sjuttonde gången.

Michael doktorerade om strukturgeologi i den svensk-norska fjällkedjan 1973 och arbetade därefter som forskningsassistent i Melbourne, Australien ett par år innan han 1976 anställdes vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).  Som statsgeolog på SGU var hans huvudsakliga arbetsområden i fjällen innan han på 90-talet deltog i stora projekt inom urberget. På 2000-talet dominerade projektarbeten åt Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) och han var geologisk expert gentemot SKB. Sedan några år tillbaka är han också professor vid Luleå Tekniska universitet.

Förutom att han haft nyckelroller i Nordkalott- och Mittnorden-projekten, i Bergslagsprojektet och i Fennoskandiska Sköldprojektet, tillsammans med norska, finska och ryska geologer, har Michael haft egna FoU-projekt och han är en efterfrågad expert, inte minst inom strukturgeologi där han är en av Sveriges främsta. Michael är en lysande pedagog och föredragshållare och har deltagit i mer än 50 stora konferenser och internationella möten, nästan alltid med egna föredrag som drar fulla hus.
Michaels ledstjärna är att de geologiska kunskaperna skall komma till nytta i samhället. Ett exempel på det är då Michael och ett par kolleger hjälpte Skifferbolaget AB i Offerdal att lokalisera dittills okända tillgångar av brytbar skiffer och därmed rädda jobben för många människor. Ett annat exempel är Michaels djupa engagemang, att för SKB detaljbeskriva och modellera geologin i samband med platsundersökningarna i Östhammars och Oskarshamns kommuner, inför besluten om var slutförvaret av utbränt kärnbränsle ska placeras.

Priset har delats ut vid en ceremoni på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 7 november med ett seminarium på temat ”Base knowledge in geology and its use: some case studies”.

Publicerad i Årets Geolog