Information om Europageolog-titeln i Sverige

Här laddar du ned en utförlig text om Europageolog-titeln

Vad är en Europageolog?

Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning och en nivå av professionell erfarenhet, skicklighet och kompetens för att självständigt kunna utföra uppgifter inom sitt professionella utövande. Det betyder också att geologen genomför vidareutbildning och övning och på så sätt visar engagemang att hålla sig aktualiserad och informerad med avseende på området för sitt professionella arbete.

Europageologtiteln (EurGeol) beviljas av European Federation of Geologists (EFG). Federationen representerar geologyrket över hela Europa och hade år 2011 professionella föreningar från 21 europeiska länder som medlemmar. Det fanns samma år nära 700 personer med Europageologtiteln.

Processen för prövning av ansökningarna om titeln görs genom licensierade organ. De nationella licensierade organisationerna som är verksamma i Spanien, Storbritannien, Schweiz och Irland tar emot ansökningar från sina egna medlemmar. Sökande från andra länder ansöker hos den internationella licensierade organisationen (ILB), som stöds av EFG:s Brysselkontor. Den licensierade organisationens rekommendationer med avseende på utfallet av ansökningen skickas till EFG:s styrelse för ratificering. Ett register över innehavare av titeln finns på EFG:s hemsida.

Syftet med Europafederationen för geologer är att främja professionen och utövandet av geologi och dess betydelse. EFG’s mål är:

 • Att representera den geologiska professionen i Europa
 • Att skydda och verka för nuvarande och framtida intressen för den geologiska yrkeskåren i Europa, inklusive:
 • Att verka för fri rörlighet av geologer inom Europa.
 • Att verka för harmonisering av utbildning och träning. Att förklara och skydda geologtiteln och relaterade yrkestitlar.
 • Att främja bästa praxis policy med avseende på ansvarsfull användning av Jordens naturresurser.
 • Att upprätta riktlinjer i miljöfrågor som skydd och hållbarhet

Europageologtiteln är en professionell titel skapad av European Federation of Geologists (EFG), och intygar titelinnehavarens förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom geologins tillämpningsområden. Träning och erfarenhet som kännetecknar titeln är på väg att bli harmoniserade. Det betyder att titeln kommer att bli erkänd i alla europeiska länder och på så sätt fungera som ett professionellt pass giltigt i hela Europa och därigenom kommer att uppmuntra fri rörelse av professionella. Det finns ömsesidiga avtal som erkänner Europageologtiteln med American Institute of Professional Geologists (AIPG) och the Canadian Council of Professionals Geologists (CCPG).

Rent praktiskt är innehavare av Europageologtiteln erkända av mineralrapporterande myndigheter i Australien, Kanada, Sydafrika och London som professionella ackrediterade för undertecknande av rapporter över mineraltillgångar och -reserver inom sina expertområden samt för utvärdering av börsnoterade gruvbolag.

Professionella titlar har blivit ett viktigt verktyg för att visa yrkesutövarens lämplighet att erbjuda geologiska tjänster. Den professionella titeln erbjuder en kvalitetsstämpel som visar för kunder, beslutsfattare och allmänhet att personen i fråga är kompetent att erbjuda expertråd och ger arbetsgivarna i sin tur möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga kommersiella tjänster. För att anpassa sig till nuvarande liksom framtida utmaningar inom EU:s geopolitiska sfär är det mycket viktigt att geologer uppnår, och i sin tur kan visa, en högre grad av expertis och kunna svara upp mot de krav som samhället ställer när det gäller att tillämpa sitt yrke.

EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer utgör en gemensam plattform där en titel som Europageolog har godtagits av Europakommissionen som den internationella titel som visar geologens kompetens.
Som en ansvarig yrkesutövare stärker du titeln genom att bli Europageolog. Titeln garanterar hög standard vilket är ett krav för att öka den geologiska professionens status, och det är i sin tur ett krav för att lyfta lönenivåerna för de nästkommande generationerna av geologer

Om du har en examen inom geologi eller geovetenskap och efter avlagd examen har skaffat dig minst fyra års erfarenhet inom utövandet av geologi, då kan du ansöka om att bli Europageolog (EurGeol).

Medlemmar i IGI , Irland, ICOG , Spanien, CHGEOL, Schweiz samt GSL , Storbritannien gör sina ansökningar hos respektive nationell förening. Alla andra geologer ansöker genom EFG:s kontor i Bryssel. Detaljer kring proceduren samt ansökningsformulär finns tillgängliga på EFG:s hemsida www.eurogeologists.eu

Din ansökan ska visa detaljer om din utbildning, ditt yrkesutövande samt detaljer om de erfarenheter som du har skaffat dig efter examen. Din ansökan ska vidimeras av två personer, s. k sponsors, som bekräftar att du uppfyller de villkor som krävs för Europageologtiteln. Dokumenten granskas av sakkunniga och om de anses vara tillräckliga beviljas du Europageologtiteln.

Sökande av Europageologtiteln ska visa:

 1. förmåga att förstå komplexiteten i geologi och geologiska processer i tid och rum med avseende på sin inriktning;
 2. förmåga att använda sig av geovetenskaplig information för att skapa prediktiva modeller;
 3. förmåga att på ett tydligt sätt uttrycka sig både muntligt och skriftligt;
 4. förstå betydelsen och behovet av yrkesmässighet;
 5. medvetenhet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och andra tillämpbara föreskrivna skyldigheter inom sitt arbetsområde;
 6. kännedom om och förståelse för uppförandekoden; och
 7. uppskattning av och förståelse för fortbildning efter godkännandet av titeln

Som Europageolog har du förbundit dig till EFG och yrkeskåren att uppträda professionellt och i enlighet med en etisk uppförandekodex. Koden kräver att du uppträder i enlighet med koden för yrkesmässigt uppförande och att du inte skadar professionens värdighet eller andra yrkesutövande. Detta är en yrkeslång förpliktelse. Som ett bevis på åtagandet krävs en årlig rapportering av kontinuerlig professionell utveckling (CPD) som genomförts i din yrkesutövning.