Till politiker och beslutsfattare

För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs geologisk kunskap. Geologi måste in på skolschemat!

– Geologi är grunden till såväl jordens utveckling som Sveriges välfärd.

– Som svensk borde vi kunna mycket mer om geologi i allmänhet då vår ekonomiska utveckling till stor del bygger på malmen och malmindustri. Malm är en ren geologisk produkt.

– Sverige är världsledande inom geoenergi – energi lagrad i jord och berg. Utan geologer hade vi inte haft den positionen idag.

– För att framgångsrikt och kostnadseffektivt bygga ut vår infrastruktur behövs tillförlitliga förundersökningar – här behövs geologer!

– Ballastmaterial utgör grundförutsättningarna för en mängd olika byggen och geologer är mest lämpade att hitta rätt ballastmaterial.

– För att möta allt större utmaningar för en växande befolkning på Jorden vad gäller tillgång till och hushållning med vatten, jord, berg, mineral och metaller, planering av stora infrastrukturprojekt och förstå naturomvälvningar och klimatvariationer, måste vi bättre lära oss förstå de möjligheter och risker vi står inför på vår planet. Därför måste kommande generationer lära sig geologi och geovetenskap på ett tidigt stadium.

– En växande befolkning kräver nya bostadsområden. Geologisk och geovetenskaplig kunskap måste ligga till grund för valet av bostadsområden för att minimera skador och mänskligt lidande vid naturomvälvningar som skred, översvämningar, erosion, jordskalv och vulkanutbrott.

– Vi måste lära oss förstå vår planet, förstå de processer som verkar både på och under ytan.

– För det långsiktigt hållbara samhället krävs omfattande geologisk kompetens vid planering av infrastruktur, då bedömning av risker för t ex. översvämningar och skred måste göras, vid planering av naturresursförsörjning och ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser som vatten, ballastmaterial, mineral och metaller, samt för utnyttjande av geologisk energi.

 

Geologi måste in på skolschemat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Please insert the signs in the image: